Odszkodowania

Kancelaria Prawna prowadzi w imieniu osób poszkodowanych sprawy o odszkodowania i przysługujące zadośćuczynienia od sprawcy wypadku. Odszkodowania obejmują sprawy z zakresu wypadków:
 • komunikacyjnych
 • wypadków przy pracy
 • wszelkich innych wypadków sytuacyjnych, w których wina nie leży po stronie poszkodowanego.
 • Jeżeli zastali Państwo poszkodowani Kancelaria Prawna oferuje Państwu dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń lub od sprawcy wypadku. Osobie poszkodowanej w wypadku przysługuje od sprawcy roszczenie o naprawienie wszelkich szkód, które poniósł w związku z wypadkiem. Zgodnie z obowiązującym prawem pokrzywdzony może żądać w szczególności:
 • naprawienia szkód w mieniu np. naprawy uszkodzonego pojazdu na koszt sprawcy,
 • zapłaty równowartości utraconych dochodów,
 • pokrycia z góry kosztów leczenia,
 • pokrycia z góry kosztów przygotowania do nowego zawodu, jeżeli poszkodowany w wypadku stał się inwalidą,
 • renty jeżeli poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli w wyniku doznanych obrażeń zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.
 • Wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
 • Kancelaria świadczy usługi w zakresie uregulowania prawnego statusu urządzeń przesyłowych na nieruchomościach. Aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia już na danej działce istniejące lub który zamierza wybudować na niej urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej. Tak zwana służebność przesyłu polega na prawie przedsiębiorcy do korzystania z obciążonej nieruchomości w oznaczonym zakresie, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych. W praktyce służebność przesyłu powinna być ustanowiona w drodze umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym. Gdy jedna ze stron odmawia zawarcia takiej umowy, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, każda ze stron może żądać sądowego ustanowienia służebności. Służebność może być ustanawiana za odpowiednim wynagrodzeniem dla właściciela działki. Dochodzenie wynagrodzenia może nastąpić w drodze umowy lub w drodze postanowienia sądu.